กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์

Malee01วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนรุ่งอรุณ มีโอกาสร่วมสนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์ วิทยากรธรรมะผู้ปฏิบัติภาวนามาอย่างต่อเนื่อง โดยสนทนาในหัวข้อหลักของพระพุทธศาสนา และหลักภาวนา เพื่อให้เราชาวพุทธได้ย้อนกลับมาเรียนรู้กายและใจของตนเอง นั่นคือ การตามรู้ตามดูความเป็นจริงของกายและใจ

นำข้อธรรมบางส่วนในวันนั้นมาแบ่งปันกันค่ะ

“ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ตกเป็นเหยื่อ พุทธศาสนาสอนให้เราดำรงชีวิตในโลกนี้อย่างพอเพียงและไม่ตกเป็นเหยื่อ”

“การปฏิบัติภาวนาคือการวิจัยอย่างเป็นกลาง เป็นแค่ผู้รู้ ผู้ดู ย้อนเข้ามาดูความเป็นจริงของกายและใจ โดยมีเครื่องมือสำคัญ คือ สติ”

“ถ้าเราบังคับกาย บังคับใจ นั่นคือเราแทรกแซงการวิจัย งานวิจัยนี้ไม่มีคุณภาพแล้ว”

“ศัตรูที่ทำให้เราไม่รู้ความเป็นอยู่ของกายและใจ คือ การใจลอย ความไม่รู้เนื้อรู้ตัว การลืมตัวเอง ไหลไปตามที่ต่างๆ ความฟุ้งซ่าน

“ทุกข์ มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้”

“ทุกข์ก็ไม่เที่ยง สุขก็ไม่เที่ยง ที่สุดเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยึดได้เลย ถ้าเรายังยึดสิ่งที่แปรปรวนนี้ เราจะทุกข์อยู่ร่ำไป”