ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ตลาดนัดสะพานบุญงานกฐิน ประจำปี ๒๕๖๐

🌿 วันที่ ๕ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนรุ่งอรุณได้จัดงาน “ตลาดนัดสะพานบุญงานกฐิน” ตลาดที่เด็กๆ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มาร่วมกันออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผัก ต้นไม้ และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งสินค้าจากการเรียนรู้โครงงานของนักเรียน เช่น กล้วยเชื่อมจากโครงงานกล้วย…เพื่อนผู้ให้ของนักเรียนชั้น ป.๑ และต้นอ่อนทานตะวันจากโครงงานปลูกผักของนักเรียนชั้น ป.๒ นอกจากนี้ยังมีซุ้มเกมส์สนุกๆ ดนตรีเปิดหมวก และนักเรียนชั้นประถมทีม Recycle Ranger มาตั้งซุ้มคัดแยกขยะอยู่บริเวณมุมหนึ่งของตลาด ซึ่งเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนรุ่งอรุณ ที่สละแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์มาร่วมบุญกันในครั้งนี้

สรุปยอดเงินบุญกฐินโรงเรียนรุ่งอรุณ ประจำปี ๒๕๖๐
🌿 การบริจาคจากผู้ปกครอง  ๗๘๙,๒๗๙ บาท
🌿จากการจัดตลาดนัดบุญ  ๔๖๕,๒๗๘ บาท
รวมเป็นเงินบุญทั้งหมด ๑,๒๕๔,๕๕๗ บาท

โรงเรียนจะนำเงินบุญไปร่วมทอดทอดกฐิน ๓ วัด และทอดผ้าป่าที่วัดไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล ๙ วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทอดกฐิน ณ วัดเมตตากิตติคุณ จ.อุดรธานี โดยมีหลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต เป็นประธานสงฆ์
  • วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทอดกฐิน ณ อาศรมวิริยธรรม จ.นครราชสีมา โดยมีพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมะปัญฺโญ เป็นประธานสงฆ์
  • วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทอดกฐิน ณ วัดพระธาตุแสงเทียน จ.แพร่ โดยมีหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เป็นประธานสงฆ์
  • วันที่ ๑๓-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทอดผ้าป่าในโครงการตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ ๗ ณ วัดไทยในประเทศอินเดีย ๗ วัด ได้แก่  วัดไทยพุทธคยา  วัดไทยสิริราชคฤห์  วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๙๕๑  วัดไทยเชตะวันมหาวิหาร ๙๓๙   วัดไทยรัตนาราม   วัดไทยสารนาถร  วัดไทยลุมพินี และวัดไทยในประเทศเนปาล ๒ วัด ได้แก่ วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์  ๙๒๙  วัดไทยนิโครธาราม

โรงเรียนขออนุโมทนาบุญกับชาวชุมชนรุ่งอรุณและอาศรมศิลป์ ผู้ปกครอง นักเรียน คุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมบุญมา ณ โอกาสนี้