การจัดการความรู้ (KM): ตื่นรู้แบบครูรุ่งอรุณ (๙)

:: การปฏิบัติธรรมทำให้เราดูตัวเราด้วยตัวเราเองได้ – ครูสุชาดา ทับมรินทร์ …อ่านต่อ