570129-2-crop
ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

งานเสวนา “เรียนรู้ปรากฏการณ์มวลมหาประชาชน”

570129-2-crop
วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
สถาบันอาศรมศิลป์ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ จัดงานเสวนาหัวข้อ “เรียนรู้ปรากฏการณ์มวลมหาประชาชน” โดยเชิญนักคิดและนักวิชาการหลายท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคนที่สนใจได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกัน

            ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศ.ระพี สาคริก นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์  ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยวิทัศน์  อาจารย์อเนก นาคะบุตร ประธานผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล กสทช.ด้านสิทธิและเสรีภาพประชาชนในการใช้สื่อ  รศ.ประภา ภัทรนิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ โดยมีอาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพสถาบันอาศรมศิลป์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

            570129-1ศ.ระพี สาคริก ปราชญ์และครูของแผ่นดิน ฝากข้อคิดเตือนใจไว้บนเวทีเสวนาในวันนั้นว่า

            “ดอกไม้ไม่ได้หอม ขยะไม่ได้เหม็น มันมีกลิ่นเท่านั้นล่ะ ความหอมความเหม็นอยู่ที่ใจเราเอง”

            “อะไรที่เกิดขึ้นอย่าไปทุกข์ เมื่อไม่ทุกข์ เราจะมีสติพิจารณาเจาะไปถึงรากเหง้าได้”

            ขณะที่ รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ มองว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ทุกคนจะหันกลับมามองตัวเองว่าเราคิดและรู้สึกกับเรื่องนี้อย่างไร รู้สึกสับสน มีอารมณ์ร่วม เบื่อ รำคาญ หงุดหงิด หรือไม่เอาด้วยแล้ว แล้วตัดสินใจโดยยึดหลักธรรมาธิปไตยที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เขียนไว้ในหนังสือชื่อ “ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ”

            “ธรรมาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครอง แต่เป็นภาวะภายในของบุคคลแต่ละคนที่จะใช้อำนาจการตัดสินใจบนหลัก ๓ ประการ คือ ใช้ปัญญาแยกแยะผิดถูกชั่วดีให้ชัดเจน มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่มีข้ออ้างใดๆ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว” รศ.ประภาภัทรอธิบาย พร้อมทั้งได้ยกหลักคิดของหลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดเมตตากิตติคุณ ถึงการวางใจให้ถูกต้องท่ามกลางความขัดแย้งและการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย (แบ่งสี) ในขณะนี้ว่า

            “ถ้าใครมาถามว่าอยู่ข้างสีไหน ท่านให้ตอบว่า อยู่ข้างสีดำกับสีขาวของตัวเอง ทุกคนมีทั้งสีดำและสีขาวอยู่ในตัว มีทั้งด้านดีและไม่ดีอยู่ในตัวเองเหมือนกันทั้งหมด เราไม่ได้ดีกว่าใคร ใครก็ไม่ได้ดีกว่าเรา เราไม่ได้ชั่วกว่าใคร ใครก็ไม่ได้ชั่วกว่าเรา แล้วเราจะแบ่งสีได้อย่างไร”

 

+ ข่าวในเว็บไซต์ mcot.net : วงเสวนาเรียนรู้ปรากฏการณ์มวลมหาประชาชนฯ…คลิกอ่าน
+ ชมภาพบรรยากาศงาน…คลิก

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.