ค่ายดนตรีสากล
พิธีถวายชัยมงคล ๕ ธันวา มหาราช
คนสายน้ำเดียวกัน : หยดน้ำแห่งความรู้ ชั้น ม.๕
สารคดี “หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง : อนุรักษ์ความสุข อนุรักษ์ความเป็นไทย”

รายการสองกำลังสื่อ : ตามติดการทำสื่อของนักเรียนชั้น ม.๕ รุ่งอรุณ

571222

รายการโทรทัศน์ “สองกำลังสื่อ” ติดตามการทำสื่อของคนต้นน้ำ-นักเรียนชั้น ม.๕ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวของคนปลายน้ำ-ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ให้คนทั่วไปมองเห็นความเชื่อมโยงกันของคนต้นน้ำและปลายน้ำ …อ่านต่อ

ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์อบรม Enquiry-based Learning

IMG_3894

วันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมและระดับมัธยม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้แบบ “Enquiry-based Learning” จาก …อ่านต่อ

การนัดหมายผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อชี้แจงการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗

โรงเรียนรุ่งอรุณขอนัดหมายท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเป้าหมายและกระบวนการเรียนการสอนของวิชาต่างๆ ในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประภัสสร (อาคารใหม่) …อ่านต่อ

ค่ายดนตรีสากล

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทีมครูดนตรีสากลจัดกิจกรรมเข้าค่ายดนตรีขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อให้นักดนตรีวง RA. Symphonic Band …อ่านต่อ

THE JOURNEY OF US เบื้องหลังการเรียนรู้ผ่านโครงงาน

TheJourneyOfUs

THE JOURNEY OF US วิดีโอบอกเล่ากระบวนการศึกษาโครงงาน “การศึกษาวิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดกา­รทรัพยากรป่าและน้ำ กรณีศึกษา บ้านสบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่” ของนักเรียนชั้น …อ่านต่อ