พฤหัสบดี, เมษายน 24, 2014
   
Text Size
เข้าระบบ

ชื่นชมความสามารถนักเรียนมัธยม นักโต้สาระวาที

ชื่นชมความสามารถนักเรียนมัธยม นักโต้สาระวาที

             เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารโรงเรียนเล็ก มีการแข่งโต้สาระวาที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555 จัดโดยมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ กลุ่มโต้วาทีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภัทราวดีเธียเตอร์ การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ระหว่างนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ และโรงเรียนวชิราวุธ ในหัวข้อ โรงเรียนสหศึกษาดีกว่าโรงเรียนชายล้วน หญิงล้วน โดยทีมเจ้าบ้านรุ่งอรุณ มีตัวแทนนักเรียนชั้นม.5 และม. 6 รวม 3 คนเข้าร่วมแข่งขัน คือ

         น.ส. กมลวรรณ ศิริพัฒนกุลขจร ชั้นม. 5    -     ประธาน ผู้นำเสนอประเด็น

                น.ส. น้ำปาย ไชยฤทธิ์             ชั้นม. 6     -  รองประธาน ผู้สนับสนุนประเด็น

                   น.ส. รพีพร มโนรัตน์               ชั้นม.5     -  เลขาธิการ ผู้วิเคราะห์ สรุปประเด็น

คณะ กรรมการการตัดสินมีจำนวน 3 ท่าน คือ ตัวแทนนิสิตกลุ่มโต้วาทีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 คนและ ผศ.ปิยนารถ ฟักทองพรรณ อาจารย์ประจำ CU Debating Society ผลการแข่งขันทีมโรงเรียนรุ่งอรุณ และทีมโรงเรียนวชิราวุธได้คะแนนเสียง 1 ต่อ 2 เสียง ซึ่งทีมโรงเรียนรุ่งอรุณแพ้อย่างเฉียดฉิวไปเพียง 1 เสียง นับเป็นการแพ้-ชนะอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ โดยตลอดการแข่งขันที่ผ่านมา ทีมโรงเรียนรุ่งอรุณได้คะแนนนำเป็นลำดับที่ 1 ใน 8 ทีมสุดท้าย เป็นทีมที่มีผลงานดีเด่นมาตลอด

ทีมโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้สิทธิเลือกเป็นฝ่ายผู้เสนอญัตติ โดยนำเสนอในประเด็น โรงเรียนสหศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ มีประสิทธิภาพมากกว่าโรงเรียนหญิงล้วน ชายล้วน และคำนึงถึงความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ที่ไม่มีการไม่แบ่งแยกเพศ ในขณะที่ฝ่ายค้าน ทีมโรงเรียนวชิราวุธ ก็โต้แย้งว่าโรงเรียนชายล้วน หญิงล้วน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากกว่า เพราะจะไม่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การไม่มีสมาธิในเวลาเรียน ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ฯลฯ

ผ.ศ. ปิยนารถ หนึ่งในคณะกรรมการการตัดสิน ได้ให้คำแนะนำและกล่าวชื่นชมนักเรียนรุ่งอรุณว่า เป็นทีมที่มีความ สามารถมากทีมหนึ่ง มีลีลาการพูดนำเสนอเป็นหลักการ น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลจากนักคิด นักปราชญ์ ควรพัฒนาต่อไปในเรื่องการโต้ตอบประเด็นให้ครบถ้วน ทันท่วงทีและอ้างอิงข้อมูลด้วยความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง สำหรับทีมโรงเรียนวชิราวุธ สามารถนำเสนอได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีอารมณ์ขัน ดูจริงใจและเชื่อมั่นในประเด็นของตนจึงทำให้ ผู้ฟังเกิดความคล้อยตามได้

การแข่งขันครั้งนี้ใช้รูปแบบการโต้ "สาระวาที" ( All-Asian Style หรือสภาเอเชีย) เป็นการโต้วาทีรูปแบบใหม่เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการค้น คว้า การตั้งคำถาม การฟัง การใช้เหตุผลในการโต้แย้ง และนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง รวมทั้งการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เป็นกิจกรรมการพูดที่เน้นการใช้ศาสตร์ คือ ความรู้ในทางวิชาการแขนงต่าง ๆ และใช้ศิลป์ คือ การใช้ศิลปะทางภาษา รู้จักกฎของการโต้แย้ง มุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการแข่งขัน การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอแสดงความชื่นชมในความสามารถของนักเรียน ที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นทีมผู้ชนะในการแข่งขัน แต่นักเรียนก็ได้ใช้ความสามารถและทักษะในการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกฝนศิลปะในการพูดนำเสนออย่างมีสาระอย่างเต็มความสามารถ จะเป็นแนวทางให้นักเรียนรุ่นต่อไปได้พัฒนาตัวเองให้พร้อมสำหรับเข้าร่วม กิจกรรมในปีต่อไป

DSCN1611 resize DSCN1615 resize
DSCN1618 resize

DSCN1624 resize

 DSCN1627 resize  DSCN1634 resize
 DSCN1630 resize  DSCN1644 resize
Restore Default Settings

Login Form