ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณรุ่งอรุณ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดการมอบตัวนักเรียน

ไหว้ครูภูมิปัญญาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

“เราเอามวยมาเป็นเครื่องมือเพื่อสอนสติ สอนสมาธิ สอนความไม่โกรธ ชกมวยมันกระทบกระทั่ง ถ้าเจ็บเล็กเจ็บน้อยแล้วโกรธ …อ่านต่อ

“รุ่งอรุณทางการศึกษา” การศึกษาที่เดินตามหลักพุทธธรรม

โดย รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม “บุคลากรของเรามีวิถีชีวิตที่เรียกว่าชีวิตแห่งการเรียนรู้ ท่านทั้งหลายทำงานหนัก …อ่านต่อ

รศ.ประภาภัทร นิยม รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ

“บุคลากรของเรามีวิถีชีวิตที่เรียกว่าชีวิตแห่งการเรียนรู้ ท่านทั้งหลายทำงานหนัก แต่เป็นการทำงานหนักด้วยฉันทะ รางวัลนี้ส่วนหนึ่งขอมอบให้กับการทำงานหนักของทุกๆ ท่าน …อ่านต่อ